Diaconaat (sociale hulp)diaconaat

Hieronder kun je in het kort iets lezen over diaconaat.

Diaconie betekent 'dienst'. Dienst aan mensen in de knel, vooral.
In het diaconaat gaat het om niks minder dan om gerechtigheid, barmhartigheid, solidariteit.
De 'grote woorden' uit de bijbel.

Diaconaat is ontstaan vanuit de avondmaalstafel: daar werden de gaven (voedsel) ingezameld en opnieuw verdeeld.
Opdat niemand tekort kwam. Vanuit de gemeenschap met de Heer en met elkaar.

Diaconaat is allereerst een dienst van de hele gemeente.
Diakenen zijn er vooral om de gemeente te inspireren en te helpen een diaconale gemeente te zijn.
Een gemeente die zich bijvoorbeeld bezig houdt met hulpverlening aan eigen gemeenteleden die materieel of sociaal in de knel zitten;
die zich inzet voor vluchtelingen, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, zieken, verslaafden, gevangenen;
die meedoet met zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

De diaconie van De Drieklank kan bijvoorbeeld helpen bij:
– financiële problemen
– vinden van (tijdelijke) hulp bij ziekte
– dreigende huisuitzetting
– organiseren van mantelzorg
– onvoldoende mogelijkheden om met vakantie te gaan
– vinden van goedkope of gratis huishoudelijke spullen als daar geen geld voor is
– vinden van opvang / onderdak in acute noodsituaties

Wie hulp nodig heeft, kan contact opnemen met de diaconie.

Veel informatie over diaconie in allerlei vormen is te vinden op de website van Kerk in actie

Naar boven