Diaconie betekent 'dienen'. De gemeente heeft vanuit de bijbel de opdracht gekregen om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Diakenen zijn er vooral om de gemeente te inspireren en te helpen een diaconale gemeente te zijn. Een gemeente die zich bijvoorbeeld bezig houdt met hulpverlening aan mensen die materieel of sociaal in de knel zitten; die zich inzet voor vluchtelingen, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, zieken, verslaafden, gevangenen; die meedoet met zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
Wie praktische of financiële hulp nodig heeft, kan contact opnemen met de diaconie.

Zoals hierboven duidelijk wordt, zijn er veel aandachtsgebieden binnen de diaconie.
Daarom hebben de diakenen de taken een beetje verdeeld en zijn er diaconale groepen gemaakt:

Duurzaamheid & Fairtrade
De diaconie zet zich in voor duurzaamheid en Fairtrade. In september 2015 is wijkgemeente De Drieklank Fairtradegemeente geworden. Dat betekent dat we proberen zoveel mogelijk Fairtradeproducten te gebruiken, de Fairtradegedachte uit te dragen naar de gemeente en naar buiten toe en geregeld activiteiten organiseren om de Fairtradegedachte onder de aandacht te houden. Ook voor duurzaam leven zet de diaconie zich in. We hebben in de kerk een milieuflat waarin diverse goederen ingeleverd kunnen worden ter recycling. De opbrengst van deze goederen komt ten goede aan verschillende goede doelen. De zaken die momenteel ingezameld kunnen worden zijn: lege stiften en pennen, inktcartridges, oude mobiele telefoons, kaarten, postzegels en plastic doppen. Voor meer informatie over de in te leveren goederen en de goede doelen die we steunen, verwijzen we u graag naar de website.

Op de website worden tips en nieuwtjes gedeeld over Fairtrade en duurzaamheid, er wordt af en toe een themakerkdienst georganiseerd en er zijn Assen breed lezingen en bedrijfsbezoeken die in samenwerking met de Assen brede Werkgroep Economie & Geloof worden georganiseerd.

Armoede
Een groep diakenen houdt zich bezig met hulp bieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Allereerst kan worden gedacht aan noodhulp bij mensen met acute financiële nood. De armoedegroep zal deze mensen met raad en daad bijstaan en ze begeleiden richting hulpinstanties zoals Stichting Budgetsupport. Een greep uit de verdere activiteiten van deze groep: vakantiegeld samen delen (Assen breed),
Sinterklaasactie, kerstpakketten actie (Assen breed) en inzameling voor de voedselbank. In De Bron iedere laatste zondag van de maand, in De Ontmoeting bij de avondmaalsdiensten.
Verder is er een kerstdiner waar de doelgroep gratis aan kan deelnemen.
Omdat het hebben van financiële problemen en het vragen van hulp vaak heel gevoelig ligt, verricht de armoedegroep haar werk grotendeels in stilte: hulpvragers kunnen er zeker van zijn dat hun situatie niet wereldkundig wordt gemaakt. We noemen dit dan ook stille diaconie.

Recreatie
Deze werkgroep heeft als taak het organiseren van vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking en chronische zieken, die door hun ziekte of anderszins, niet de mogelijkheid hebben zelfstandig op vakantie te gaan. De groep verzorgt jaarlijks “De Vaartweek”, een vakantieweek in het F.D. Rooseveldthuis te Doorn voor de gemeenten Assen, Meppel, Hoogersmilde, Bovensmilde en Smilde.

ZWO
In De Bron is een werkgroep actief die zich bezig houdt met ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp, samen met de ZWO-diaken van De Drieklank.

Met name in de 40 dagentijd in aanloop naar Pasen zet de werkgroep zijn doelen in de schijnwerpers. Tijdens de kerkdiensten in deze periode wordt informatie gedeeld en gecollecteerd voor de goede doelen die de werkgroep heeft gekozen. Er wordt meestal aangehaakt bij de acties die Kerk in Actie in deze periode organiseert. Verder zorgt de ZWO werkgroep voor de bestelling en verspreiding van de Werelderfgoedkalender en collectemateriaal voor relevante collectes zoals o.a. werelddiaconaat.

(Vrije) collectes
Wekelijks wordt tijdens de kerkdienst voor de diaconie of een diaconaal doel gecollecteerd. De meeste collectedoelen worden jaarlijks door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen vastgesteld, maar een aantal collectes betreft vrije collectes. Voor deze vrije collectes kan de diaconie zelf een goed doel (dichtbij of ver weg) kiezen. Suggesties mag u altijd doorgeven!

Gidofalva (zustergemeente)
De stichting Gidofalva onderhoudt de contacten met onze partnergemeente in Roemenië. Jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd waarvan de financiële opbrengst bestemd is ter ondersteuning van deze partnergemeente. Het befaamde jongenskoor "Dzvinochok" uit Kiev heeft al eens opgetreden en er wordt jaarlijks een verloting gehouden.

Lokale Lobby
De diaconie werkt mee aan de opzet van een Assen breed samenwerkingsverband tussen kerken en andere maatschappelijke organisaties om mensen die hulp nodig hebben, concrete hulp te kunnen bieden. Het gaat hierbij met name om mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen vanwege de nieuwe zorgwetgeving.

Vluchtelingen/INLIA
Momenteel nog op projectmatige basis, meestal in combinatie met het College van Diakenen. Op korte termijn wordt in Assen een asiel­zoekerscentrum geopend, de diaconie zal dan zoeken naar een meer concrete invulling van haar rol in de vluchtelingenproblematiek. Er zijn al contacten met INLIA (een interkerkelijke organisatie die zich richt op het welzijn van asielzoekers).

Projecten
De werkgroep projecten trekt de kar voor wat betreft speciale diaconale projecten. Jaarlijks terugkerende projecten zijn:
Diaconale kledingactie: er wordt gebruikte kleding ingezameld voor SAM’s kledingactie of vluchtelingen.
Kerstgroet/kerstattenties: rond kerst krijgen mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben een kerstgroet met een kleine attentie als steun in de rug.
Oliebollenactie: op oudjaarsdag bakken we op bestelling enorme hoeveelheden oliebollen. De opbrengst van de oliebollen is bestemd voor een goed doel.
Spaaracties: de hele gemeente spaart in voorkomende gevallen gratis supermarktzegeltjes. De opbrengst is voor de voedselbank of mensen die van de stille diaconie gebruik maken.
Stichting Present: 1 of 2 keer per jaar steken gemeenteleden samen de handen uit de mouwen voor een klus met Stichting Present. We doen van alles: behangen, tuinieren, schoonmaken of bloemstukjes maken.

Jeugd
Binnen de diaconie bestaat de wens om de jeugd meer bij het diaconale kerkenwerk te betrekken. We proberen momenteel te organiseren dat onze jeugd eens per kwartaal, afwisselend in De Bron en De Ontmoeting, een jeugdfiliaal van de wereldwinkel gaat beheren. Na afloop van een kerkdienst kunnen er dan door de jeugd geselecteerde producten van de wereldwinkel gekocht worden. De opbrengst is uiteraard voor de wereldwinkel. Heb je ideeën, wil je meedoen? Neem contact op met onze jeugddiaken.

Ontmoeten
Ook de diaconie zet zich in voor het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en organiseert een aantal activiteiten die gericht zijn op het elkaar ontmoeten, zoals het samen-eten-project. Zie voor meer informatie onder het kopje Pastoraat.

De contactgegevens van de diakenen kunt u vinden in dit overzicht

Wilt u een gift geven aan de diaconie? Dat kan op rekeningnummer NL33RABO0373736096 t.a.v. Diaconie P.G.A. De Drieklank.
Alvast hartelijk dank.

 

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.