Nieuws uit de kerkenraad (30-05-2016)

Voor zover al niet eerder gemeld hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de grote kerkenraad dd. 30 mei.

Variatievieringen
Het moderamen stelt voor de evaluatie van de variatievieringen wat groter aan te pakken, door er een breder en uitgbreider gesprek van te maken, met alle leden van de werkgroep variatievieringen en een afvaardiging van de kerkenraad. De werkgroep heeft intussen positief gereageerd. Het gesprek volgt na de zomer.

Beelduitzendingen kerkdiensten
Op diverse fronten wordt hier verder over nagedacht: kerkrentmeesters, werkgroep communicatie, predikantenteam. Wordt vervolgd.

Kosters De Bron
Verheugd wordt gehoord dat er voldoende vrijwilligers geworven konden worden. En dat Joop Kruit voorzichtig weer wat werkzaamheden gaat oppakken.

Vacatures
Er wordt gewerkt aan een vactureoverzicht met daarin taakstelling en tijdsbesteding, zodat een goed beeld gegeven kan worden van de diverse functies. Dit in de hoop dat zo mensen wat makkelijker geworven kunnen worden.
De diaconie heeft nogal wat nieuwe leden nodig en helaas verloopt de werving van nieuwe diakenen nog niet zo geweldig. Dat zou kunnen betekenen dat sommige diaconale taken niet langer vervuld kunnen worden…

Vluchtelingen
Esther Struikmans meldt dat er gewerkt wordt een een gezamelijke Asser welkomdienst voor de vluchtelingen van het AZC.

Avondmaal
Het moderamen stelt voor om per locatie 4x avondmaal te vieren. Nu is dat meestal 6x. De kerkenraad vindt dat te kort door de bocht en zou graag een inhoudelijk gesprek willen: wat betekent het avondmaal, hoe beleeft de gemeente dit, waarom is er avondmaalsmijding (vooral in Kloosterveen)? Een werkgroep gaat hier verder mee aan de gang. Er worden al enkele suggesties gedaan, zoals een speciale kinderavondmaalsviering

Predikanten
De jaargesprekken met de predikanten zijn gevoerd. (Knel)punten daaruit zullen bij de evaluatie van de taakverdeling van de predikanten -die nog steeds op de agenda staat- aan de orde komen.

Startzondag
Rondom de startzondag (18 sept. in De Ontmoeting) zal een ook een gezellige activiteit voor alle gemeenteleden en vrijwilligers worden georganiseerd, op de zaterdag. Meer nieuws daarover volgt.

Naar boven