Nieuws uit de kerkenraad (23-11-2016)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de grote kerkenraad dd. 23 november 2016.

1. Werkgroep variatievieringen
Er is een goed gesprek geweest tussen enkele kerkenraadsleden en de werkgroep. Geconstateerd is dat de variatievieringen in Kloosterveen in een behoefte voorzien. Ze trekken veel bezoekers. Nu er een periode van experimenteren is geweest, zou het tijd worden om de variatievieringen meer te verankeren en in te bedden. Ook in het beleid voor de erediensten. Met o.a. consequenties voor financiën en professionele ondersteuning en muzikale begeleiding. Vanuit dit punt komen we bijna automatisch bij het volgende.

2. Toekomst De Ontmoeting (vervolg gemeentevergadering)
Duidelijk is dat we plannen moeten maken voor de toekomst van de kerk in Kloosterveen. Zou de richting waarin met de variatievieringen is ingeslagen, bepalend moeten of kunnen zijn? Waar liggen meer sterke kanten van ons kerk-zijn in Kloosterveen? Wat is er vanuit de gemeenteavond wat dit betreft naar voren gekomen? Wat betekenen de plannen van de AK voor een mogelijke pioniersplek in dit verband?
In overleg met gemeenteadviseur Jenneke Span gaan we hier verder mee. Een projectgroep (Gienke Christoffers, Albert Knol, Gijs Westendorp, Harry Harmsen) wordt ingesteld om hierin i.s.m. het moderamen het voortouw te nemen.

3. Predikanten
Twee zaken betreffende de dominees komen aan de orde:
a. In kleine groep zal verder over de taakverdeling van de predikanten gepraat worden, als vervolg op het gesprek in de grote kerkenraad van 19 oktober jl.
b. De jaargesprekken met de predikanten worden in gang gezet, m.n. door mensen te vragen die dat dit jaar gaan doen. Aan de predikanten wordt gevraagd om hun werkverslagen aan te leveren.

4. Vacatures
Met blijdschap wordt geconstateerd dat er weer de nodige vacatures vervuld zijn. Dankzij het vele werk van met name Hennie Janssens en Ria Hofstra t.b.v. de vacaturekaartjes. Die staan intussen ook op de website, zodat iedereen kan zien of er nog iets tussen zit voor hem of haar!
Diedrik Pepping wordt afgevaardigds naar de AK. Harry Harmsen naar de classis.

5. Aanvang kerkdiensten De Bron
Het moderamen stelt voor voortaan ook in de zomerperiode de kerkdiensten in De Bron om 10.00 uur te laten beginnen. Dit omdat er steeds meer signalen komen dat met name oudere mensen het niet of heel moeilijk lukt om een half uur eerder in de kerk te zijn. Besloten om aanvang tien uur ook in de zomer te handhaven.

6. Mededelingen uit het moderamen
a. 15 januari is er een gezamenlijke dienst met de Molukse kerken in de Rehobotkerk. De Bron is die zondag dan dicht.
b. Er komt weer een bezinningsdag voor de kerkenraad, en wel op 13 mei 2017.
c. In de vergadering van de grote kerkenraad op 18 januari komt de werkgroep Gidofalva om het e.e.a. te vertellen en samen in gesprek te gaan over de toekomst van de samenwerking met onze zustergemeente.
d. Met afgetreden ambtsdragers is een exitgesprek geweest, dat door alle deelnemers positief is ervaren. Goed om met elkaar teug te blikken op de afgelopen ambtsperiode en de goede dingen te benoemen en de minder goede dingen te evalueren.
e. De kerkenraad ziet weinig heil in het deelnemen aan de kerkennacht en besluit de komende keer (juni 2017) niet mee te doen.
f. Op aangeven van Jan Ridderbos zal voortaan niet meer de frase “indien er geen wettige bezwaren worden ingediend” gebruikt worden in de aankondiging van nieuwe ambtsdragers. Het klinkt wat negatief, we kunnen beter de aankondiging “met vreugde” doen (wat overigens niet wegneemt dat er kerkordelijk gezien nog altijd bezwaren kunnen worden ingediend).
g. Vanuit de werkgroep Economie en geloof wordt gevraagd of het goed is dat de dienst op 19 februari in De Bron een 'duurzaamheidsdienst' wordt. Dat lijkt de kerkenraad prima.
h. Op nieuwjaarsdag -dit jaar een zondag- is er één gezamenlijke dienst in De Bron. Deze begint om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is er koffiedrinken en gelegenheid elkaar heil en zegen te wensen.

Naar boven