Nieuws uit de kerkenraad (31-05-2017)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de grote kerkenraad dd. 31 mei.

 

1. Toekomst De Ontmoeting
Henk Dimmendaal vertelt over de stand van zaken en het proces in de afgelopen tijd. Het was ingewikkeld, maar heeft er wel toe geleid dat er in de maand juni een presentatie van de plannen aan de wijkgemeente komt. Op 11 juni in De Ontmoeting, en waarschijnliojk op 18 juni opnieuw in De Ontmoeting en in De Bron, telkens na de kerkdiensten van die ochtenden.

 

2. Beleidsplan PGA
Er is waardering voor het nieuwe concept beleidsplan van de PGA; helder, concreet, belangrijke beleidsvoornemens. Twwe opmerkingen worden in elk geval gemaakt:
– we vinden het noodzakelijk dat de wijkgemeenten ook betrokken worden bij het gesprek en de besluitvorming over de functies en posities van wijkpredikanten in de toekomst;
– we vinden dat de plannen voor p.r. en communicatie wel wat sneller aangepakt mogen worden.

 

3. Vacatures
Omdat het meeste werk in de kerk gedaan wordt door vrijwilligers die na verloop van tijd ook weer mogen aftreden, zijn er altijd weer vacatures waar we graag weer mensen voor werven. We zijn op zoek naar ouderlingen, diakenen, jeugddiaken, een tweede notulist voor de kerkenraadsvergaderingen, op verzoek van het CvK een secretaris voor dit college, een bestuurslid voor de SIRW (pastorale zorg en kerkdiensten op Witterzomer), en op verzoek van de AK mensen voor de kascontrolecommissie voor de jaarrekeningen van het CvK. Dus, wordt er binnenkort een beroep op u/jou gedaan... Of, nog beter, als er iets voor u/jou tussenzit..., meld je zelf aan!

 

4. Startweekend
Er zijn alweer plannen gemaakt voor het startweekend van 16 en 17 september, met name voor de zaterdag. Uiteraard is het allemaal nog top secret, maar er kan al wel vast gezegd worden dat het mooie plannen zijn. Reserveer dus vast de datum in je agenda.

 

5. Mededelingen
a. De werkgroep communicatie heeft een update gemaakt van de namenlijst in de gemeentegids. Deze is hier op de website te vinden.
b. Ook heeft de werkgroep een flyer gemaakt met de belangrijkste info over De Drieklank, die gebruikt kan worden bij kennismaking en p.r., of bijvoorbeeld bij nieuwbouwhuizen in Kloosterveen.
c. In Kloosterveen is de paasfolder bezorgd door een nieuw postbezorgingsteam. Dit was eerst een eenmalige actie, evaluatie moet nog uitwijzen of dit te continueren is.

De diaconie en de werkgroep Gidofalva hebben samen overlegd over de toekomst van dit gemeentecontact. De ondersteuning van de huiswerkbegeliding in Gidofalva zal de komende jaren worden voortgezet. Maar daarna is het goed om te bekijken of de relatie met deze zustergemeente voortgezet moet worden, of daar bij hen en bij ons dan nog voldoende draagvlak voor is. De komende tijd gaat de werkgroep overigens wel aan dat draagvlak werken.

Het moderamen doet o.a. een voorstel voor de kerkdiensten op oudejaarsdag, die dit jaar (2017) op een zondag valt. Het voorstel om 's morgens een top2000-dienst in De Ontmoeting te houden (en dan geen dienst in De Bron) en 's avonds een oudejaarsdienst in De Bron, wordt aangenomen.

 

6. Kerkdiensten in beeld en geluid
Al een tijdje wordt er achter de schermen aan gewerkt: het mogelijk maken dat de kerkdiensten uit De Bron ook met beeld kunnen worden uitgezonden. Dit dankzij een anonieme gift die hiervoor is ontvangen. Intussen is het zo ver dat e.e.a. nu gerealiseerd kan gaan worden. De kerkrentmeesters -die er al heel veel werk voor verzet hebben!- zullen dit verder laten uitvoeren.

 

7. Bezinningsdag wijkkerkenraad over avondmaal
Op 13 mei had de kerkenraad zijn bezinningsdag. Thema was: het avondmaal. In de terugblik op deze dag klonken positierve geluiden: heel fijn om zo een dag als kerkenraad bij elkaar te zijn, tijd te hebben om ons wat uitgebreider ergens op te bezinnen, elkaar uitvoeriger te ontmoeten, zowel serieus als ook meer ontspannen, belangrijk en mooi thema.
Concreet resultaat van deze dag: de predikanten gaan plannen maken om het komend seizoen het avondmaal op verschillende manieren nader te belichten en te variëren in de vormen van de viering.

 

8. Geluid in De Ontmoeting
Het lijkt erop dat het geluid in De Ontmoeting nu in orde is gemaakt, zodat storingen, uitvallen, 'stormen' e.d. voorbij zijn. Hoewel de onderlinge communicatie misschien niet geheel vlekkeloos is verlopen en de kerkenraad daarvoor ook zijn excuses zal maken naar de desbetreffende personen, zijn we blij met het eindresultaat.

 

9. Einde seizoen
In zijn slotwoord blikt de voorzitter nog even terug op het afgelopen vergaderseizoen van de kerkenraad. Er is veel gebeurd, soms heel verrassend. De sfeer en de inzet zijn om blij van te worden. Omgekeerd complimenteert de kerkenraad de voorzitter voor zijn (wijze van) leidinggeven.

Naar boven