Nieuws uit de kerkenraad (16-05-2018)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de kleine kerkenraad dd. 16 mei 2018.

1. Toekomst De Ontmoeting
Belangrijkste punt in deze vergadering van de kleine kerkenraad was het vervolg op het toekomstplan voor Kloosterveen. Dit moet immers verder handen en voeten krijgen. Een uitgebreid gesprek resulteert in een besluit: de kerkenraad gaat een werkgroep instellen met als opdracht om de nota Toekomst Kloosterveen verder concreter uit te werken. Daarbij zijn de speerpunten: vitalisering van de kerk in Kloosterveen, zichtbaarheid van de kerk in de wijk, en optimale huisvesting voor minimaal de komende tien jaar.

2. Toekomst De Bron
Voor De Bron worden eerste concrete stappen gezet in het plan de koffieochtenden (en/of middagen of avonden?) verder uit te breiden. Daarbij zal ook overlegd worden met het 'platform eenzaamheid' om te kijken of er samenwerking mogelijk is.

3. Vacatures
Opnieuw zullen enkele dringende vacatures onder de aandacht van de gemeente gebracht worden. Met name die voor een notulist voor de kerkenraad en voor nieuwe ambtsdragers (ouderling De Slingeborgh, diakenen).

4. Oude paaskaarsen
In overleg met de predikanten zorgt de diaconie ervoor dat de oude paaskaarsen een bestemming krijgen.

5. Relatie scholen en kerk
Mede naar aanleiding van de schoolkerkdiensten stelt het moderamen voor ons opzettelijk te bezinnen op de vraag hoe we zo goed mogelijk als kerk en scholen kunnen samenwerken. Aan de predikanten is gevraagd om hierin het initiatief te nemen.

6. Musici in De Ontmoeting
Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor het tekort aan musici voor de Ontmoeting. Dat kost echter organisatie en tijd. Tot die tijd werken we met enkele gastpianisten en/of - organisten.

7. Avondmaal
Op de bezinningsdag 21 april jl. heeft de kerkenraad de avondmaalsvieringen van het afgelopen seizoen geƫvalueerd, mede op basis van de binnengekomen reacties uit de gemeente; beseffend dat er 29 april nog een viering in De Ontmoeting zou zijn. Op de grote kerkenraad in juni komen we hierop terug en zullen we ook besluiten over de toekomstige avondmaalsvieringen.

8. Privacy
Hot item momenteel is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die 25 mei ingaat. Deze heeft de nodige consequenties ook voor de kerken. Wetend dat de Algemene Kerkenraad hiermee bezig is en e.e.a. naar de wijken zal sturen, wachten we dit eerst af.

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.