Nieuws uit de kerkenraad (21-06-2018)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de grote kerkenraad dd. 21 juni 2018.

1. Pastoraat
De taakgroep pastoraat is voor vanavond uitgenodigd. Op eigen verzoek verzorgt zij het bezinningsmoment: een oefening in speeddaten, met aansluitend Psalm 121 uit de Groeibijbel.
Vervolgens vertellen de beide teams over hun werk. In het deel van De Bron is de gemiddelde leeftijd vrij hoog, wat ook geldt voor de contactpersonen, daarom zijn er daar steeds minder van. Nieuw ingekomenen worden bezocht indien zij dat fijn vinden. In het deel van De Ontmoeting is er het ene pastorale team voor de hele wijk, met contactpersonen in bijna alle straten/buurten. Verder worden de koffieochtenden op woensdag genoemd en de gespreksavonden voor de middengeneratie.

2. Stadspredikant
Ds. Bert Altena is te gast en vertelt ons over zijn werk als stadspredikant in Assen. Mooi Verhaal (popupwinkel in Het Forum en nu Informatiepunt in de VVV), Zin-in-zondag, Levensbeschouwelijk platform komen o.a. aan de orde. Hij benadrukt dat je voor heel verschillende doelgroepen verschillende activiteiten moet aanbieden en daarbij bijvoorbeeld niet mag verwachten dat mensen via die activiteiten doorstromen naar de 'gewone' kerkdiensten. Elke activiteit is op zichzelf waardevol voor een aantal mensen.

3. Avondmaal
N.a.v. de evaluatie van de avondmaalsvieringen van het afgelopen seizoen op de bezinningsdag en de reacties uit de gemeente, besluit de kerkenraad dat in De Ontmoeting vier verschillende vormen van avondmaal vieren gebruikt kunnen worden, en in De Bron twee (3x lopend en 1x zittend in de rijen).

4. Bezinningsdag
De evaluatie van de bezinningsdag van de kerkenraad levert op dat er volgend jaar weer zo'n dag gehouden gaat worden. Want het is heel zinvol, zo'n dag.

5. Toekomst De Ontmoeting
Geprobeerd zal worden een werkgroep van gemeenteleden te vormen die de toekomstplannen die gemaakt zijn verder gaat uitwerken in meerdere concrete voorstellen. Daarbij zal ook expliciet naar de huisvesting gekeken worden.
De AK vraagt een vertegenwoordiger van De Drieklank voor de benoemingscommissie voor de nieuwe predikant voor de middengeneraties. Er wordt iemand genoemd die benaderd zal worden.

6. Kerkproeverij
Ook dit jaar zullen we weer meedoen met de kerkproeverij, dit jaar zelfs op de landelijke datum van 16 september.

7. Privacy
Hoewel de regeling van de AK nog niet ontvangen is, zullen we wel al enkele dingen veranderen i.v.m. de nieuwe AVG. Er zullen bijvoorbeeld iets minder gedetailleerd gegevens genoemd worden bij dingen die omtrent mensen in de kerk genoemd worden, zoals bij de bestemming van de bloemen. Voor publicatie in wijkberichten en zondagsbrief wordt de mensen eerst om toestemming gevraagd.

8. Afscheid notulist
Met veel en grote dankbaarheid nemen we afscheid van Janny Datema als notulist van de kerkenraadsvergaderingen. Zij verhuist naar Smilde. Haar trouwe en nauwgezette werk wordt door de preses geprezen en de vergadering stemt daar middels applaus van harte mee in.
Nu nog een nieuwe notulist...

Naar boven