Nieuws uit de kerkenraad (03-12-2018)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de kleine kerkenraad dd. 3 december 2018.

1. Toekomst De Ontmoeting
Door de kerkenraad zijn twee werkgroepen aangesteld: 'Vieren en Doen' en 'Huisvesting'.
Vieren en Doen heeft als opdracht gekregen:
- Stel de jaarplanning van de vieringen op, rekening houdend met wat er al is.
- Maak de planning bekend zodat mensen weten wat zij kunnen verwachten.
- Activeer mensen en betrek hen bij het organiseren van de vieringen. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, des te groter zal de variatie zijn.
- Verzamel suggesties voor activiteiten om het gemeentegevoel te versterken.
- Stel een jaarprogramma op en coördineer dit, zonder alles zelf te gaan doen.
Huisvesting heeft als opdracht gekregen:
Onderzoek welke mogelijkheden er in Kloosterveen zijn voor het houden van zondagse vieringen en bijeenkomsten door de week, waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:
- De kosten zijn substantieel lager dan momenteel.
- Van elke optie wordt een globale kostenraming gemaakt.
- Toekomstbestendigheid minstens 10 jaar.
- Passend bij de toekomstvisie waarin ontmoeten, vieren en doen een plek krijgen.
- De MFA zelf is ook een alternatief, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om deze goedkoper te maken.
Volgens de voorlopige planning verwachten we uiterlijk 1 maart 2019 een rapportage van beide werkgroepen. Voor informatie en suggesties kunt u terecht bij Hemmo van der Wal voor de werkgroep Vieren en Doen en bij Harm Janssens voor de werkgroep Huisvesting.

2. Vacatures
Met veel zorg kijkt de kerkenraad naar de vacatures; degene die er al zijn en degene die er nog komen. Zo vertrekken in 2019 bijvoorbeeld zowel de voorzitter als de scriba. Besloten wordt om meer structureel aandacht te gaan geven aan de vacatures, via afkondigingen, Zondagsbrief, website, Kerkblad. Opnieuw wordt de optie van een andere organisatievorm genoemd.

3. Jaarverslagen werkgroepen
Diverse werkgroepen brengen rapport uit. Zo wordt o.a. het vertrek van Wim Staal genoemd, het jeugdwerk ziet weer een toename van het aantal kinderen dat meedoet, de oliebollenactie dit jaar is bestemd voor stichting 'Een druppel´ en de werkgroep Gidofalva meldt dat we zijn uitgenodigd voor de heropening van de gerestaureerde kerk daar de komende zomer.

4. Vanuit het moderamen
Een noodscenario dat ooit is gemaakt voor De Ontmoeting t.b.v. een plotselinge afwezigheid van de predikant zondagmorgen, zal worden geactualiseerd voor alle drie de locaties en aan de ambtsdragers ter hand gesteld worden.
Er is contact met Het Lichtpunt in Kloosterveen gelegd: de moderamina hopen elkaar in het begin van het nieuwe jaar te ontmoeten.
Verder wordt gewezen op de huiskamer in De Bron: die is klaar en mooi geworden.

5. Grote kerkenraad
In de vergadering van februari zullen de classispredikant, ds. Jan Hommes, en de voorzitter van de jeugdraad, Geert Warris te gast zijn. Er worden al meerdere punten genoemd die met hen besproken kunnen worden.

6. Overige punten
a. Er is een exitgesprek gevoerd met de onlangs afgetreden ambtsdragers. Zij gaven aan de sfeer in de kerkenraad als prettig te hebben ervaren, er is onderlinge betrokkenheid en toebewegen naar elkaar. Als tip geven ze mee om met nieuwe ambtsdragers kort na hun aantreden een gesprek te voeren over hun eerste belevenissen en ervaringen.
b. Het CvK vraagt een afgevaardigde voor de werkgroep die de totale huisvesting van de PGA op langere termijn gaat bekijken. Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij de scriba!
c. Met een nieuwe predikant voor het werk met middengeneratie en jongeren loopt het nog niet zo heel hard, al lijkt er nu toch beweging in te komen.

Naar boven